SZ.GRAPHIC REKLÁMGRAFIKAI BT. - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Az Sz.Graphic Bt. tevékenységével kapcsolatos valamennyi szerződésére illetve megrendelésére jelen ÁSZF az irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk., illetve a Szerzői törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény. Ptk.: A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény). Felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják az értesítések hivatalos formájának: megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítás, stb. eseteiben. Az így közvetített információk tárolása mindkét fél felelőssége. A Megbízó postacím, illetve e-mail cím változásából és technikai hibákból eredő, adódó károkért az Sz.Graphic Bt. felelősséget nem vállal.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Felek közötti szerződés hatályba lép, ha Megbízó a megrendelést írásos formában eljuttatja az Sz.Graphic Bt.-nek, vagy más módon kéri a munka elvégzését és azt az Sz.Graphic Bt. ténylegesen megkezdi. Az Sz.Graphic Bt.-nek jogában áll visszautasítani azon megrendeléseket, melyek teljesítése közerkölcsbe ütközik, sérti a hatályos jogszabályokat, vagy nem egyeztethető össze az Sz.Graphic Bt. profiljával. Amennyiben alapos kétség merül fel Megbízó fizetési készségével, vagy fizetőképességével kapcsolatban, úgy az Sz.Graphic Bt.-nek jogában áll a szerződéstől elállni. Amennyiben Megbízó különös indok nélkül áll el szerződéstől, az Sz.Graphic Bt. jogosult az addig elvégzett munka értékét kiszámlázni Megbízó felé.

3. MEGRENDELÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS
Megbízó a termék/szolgáltatásra megrendelését írásban, igazolható módon adhatja le. A megrendelésnek/szerződésnek minden szükséges adatot tartalmaznia kell, amely a szabályszerű teljesítéshez feltétlenül szükséges: a megrendelő cég nevét, címét, adóazonosítóját, valamint a kapcsolattartó személy aláírását és telefonszámát. Ezen kívül ugyancsak szükséges megadni a termék/szolgáltatás elkészítéséhez szükséges paramétereket, melyet az Sz.Graphic Bt. képviselőjével egyeztet Megbízó. Az Sz.Graphic Bt. megrendelésben/szerződésben meghatározott termék/szolgáltatás elkészítéséhez kapott szükséges minden dokumentumot, leírást, vázlatot csak előzetes írásbeli igény esetén köteles megőrizni, illetve a Megbízónak visszaadni. Ha Megbízó a nyersanyagokat a teljesítést követő 2 hónapig sem veszi át, úgy arra már a későbbiekben nem tarthat igényt.

4. A MUNKÁK MEGKEZDÉSE - A TERVEZÉS MENETE
Az írásban elfogadott árajánlat végösszegének 50 %-ról az Sz.Graphic Bt. "rész számlát" állít ki, amelyről egy másolatot elektronikus úton (e-mail), az eredeti példányt pedig postai úton juttatja el a Megrendelőnek. A tervezési munkákat csak a rész számlán szereplő honorárium bankszámlánkra történő átutalásakor kezdjük meg.
4/a.
A munkálatokat a Megrendelő által leadott Brief alapján kezdjük meg. A Brief-ben Megrendelő minden olyan információt, adatot köteles közölni ami a megbízás sikeres teljesítéséhez szükséges.
4/b.
A Brief alapján elkészitett két stílusában eltérő vázlat elbírálására 48 óra áll a Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben ezt nem találja elégnek, úgy azt írásban kell előre jeleznie.
A vázlatok tartalmazzák a design elemeket, színeket, betűtípusokat úgy, hogy abból a Megrendelő egyértelműen következtethessen a kidolgozás utáni kész munkára. A vázlatokon két alkalommal térítésmentesen kérhet változtatást Megrendelő, ha az nem érinti az eredeti koncepciót. Amennyiben Megrendelő nem elégedett a leadott vázlatokkal úgy lehetősége van új Brief alapján egy harmadik terv elkészíttetésére térítésmentesen. Az írásban visszaigazoltan elfogadott vázlat kerül végleges kidolgozásra.

5. TELJESÍTÉS, ELFOGADÁS
Megbízott a terméket/szolgáltatást a megrendelésben/szerződésben meghatározottak szerint felhasználásra alkalmas módon köteles elkészíteni/átadni. A Megbízó az átvételt követően 2 munkanapon belül nyilatkozik az elfogadásról. Amennyiben Megbízó az elfogadásról, az előírt határidő alatt nem nyilatkozik, úgy a tejesítést elfogadottnak tekintik.

6. SZERZŐI JOG, SZELLEMI TULAJDON JOG, FELHASZNÁLÁSI JOG
Megbízó a meghatározott díj megfizetésével - jelen ÁSZF-ben taglalt feltételek mellett - jogot szerez az átadott grafika Magyarországon - vagy a szerződésben/ árajánlatban meghatározott földrajzi területen - történő felhasználására, korlátlan többszörözési lehetőséggel. Az Sz.Graphic Bt.-t illeti a grafikában szereplő jellegzetes és eredeti alak, forma, kép hasznosításának joga, annak Megbízó általi, megrendelés határait túllépő felhasználása jogosulatlan és kártérítési kötelezettséget von maga után. Az elkészült grafikai mű eredeti példánya (terv, tervrajz, rajz, illusztráció vagy adatállomány) a tervező szellemi tulajdonában marad. Bármely későbbi változtatás, vagy módosítás csak a Tervező bevonásával, vagy ha ez nem lehetséges, annak szellemében hajtható végre. A Szerződő Felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak, hogy a jelen ÁSZF, valamint szerződés, illetve megrendelés szerint egymásnak felhasználásra, kidolgozásra átadott anyagok nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (beleértve a védjegy, adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést korlátozza, vagy megakadályozza. Az Sz.Graphic Bt. külön szavatol, hogy az áltata elkészített grafika saját, eredeti alkotása, ahhoz nem használt fel semmi olyan alkotást, vagy alkotásnak bármely részét, melyen harmadik személynek szerzői- és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga van, vagy ha igen, az oltalomban részesülők a felhasználáshoz és nyilvános közzétételhez a szükséges engedélyt és hozzájárulást megadták, melyet kétség esetén az Sz.Graphic Bt. igazolni köteles Megbízó felé. A FELHASZNÁLÓI JOGOK CSAK ABBAN AZ ESETBEN ILLETIK MEG MEGBÍZÓT, HA A MEGBÍZÁSSAL KAPCSOLATOS MINDEN FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TETT.

6/a. VÉGTERMÉK ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE
A nyomdai, webes-, iletve egyéb felhasználásra szánt kész állományokat a honorárium fennmaradó részének bankszámlánkra történt átutalása után adjuk át elektronikus úton, illetve biztosítunk hozzá letöltési lehetőséget. Honlap esetén a munkák elkészítéséről az Sz.Graphic Bt. a Megrendelőt tájékoztatja, a tesztverziót az interneten hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére. A grafikai termék elkészítéséről az Sz.Graphic Bt. a Megrendelőt tájékoztatja, és a végtermék egy mintapéldányát a Megrendelő által megadott e-mail címre történő elküldéssel átadja. A teljesítés helye, amennyiben az nem elektronikus úton történik meg e-mailen vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül és a megrendelőlapból vagy a megrendelt szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, a Sz.Graphic Bt. grafikai stúdiója/ telephelye. A Megrendelőnek kötelessége az elkészített honlapot vagy grafika terméket átvennie és a megállapodás szerinti vállalkozási díj maradékát kifizetnie. A Megrendelő által megrendelt munkákra tett árajánlat nem tartalmazza a forrásfájlok átadását. Ezek átadásának költsége, ellenkező rendelkezés hiányában a megrendelt munka 150%-a. Az Sz.Graphic Bt. – amennyiben erről a Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. Az Sz.Graphic Bt-t megilleti a honlap többszörözésének a joga és a Megrendelő által átvett honlaphoz hasonló honlapot korlátozás nélkül készíthet. A Megrendelő kizárhatja azt, hogy az Sz.Graphic Bt. az általa készített grafikai tervet referenciaként felhasználja, és annak egyedi, megkülönböztető vonásaihoz hasonló honlapot vagy grafikai tervet készítsen. A Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban kell jeleznie és kifejezetten az Sz.Graphic Bt. tudomására kell hoznia. Az Sz.Graphic Bt. által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag az Sz.Graphic Bt. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben az Sz.Graphic Bt. a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Az Sz.Graphic Bt. eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az az Sz.Graphic Bt. tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi. Az Sz.Graphic Bt. a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

7. FELELŐSSÉG
Grafika esetében: az Sz.Graphic Bt. a legjobb tudása és tapasztalata szerint elkészített grafikát megvalósításra alkalmas formában bocsátja a Megbízó rendelkezésére, ezzel azonban nem vállal teljes garanciát a tökéletes kivitelezéshez. Amennyiben az átadott anyagról 2 munkanapon belül nem érkezik visszajelzés, úgy azt elfogadottnak tekintjük. Az Sz.Graphic Bt. felelőssége az átadott grafikára vonatkozik, és nem terjed ki a kivitelezéssel kapcsolatos esetleges károkra. Honlap esetében: az Sz.Graphic Bt. a Megbízó által rendelt honlapot az árajánlatban foglalt műszaki paraméterekkel és az utolsó, Megbízó által jóváhagyott, ellenőrzött, elektronikus vagy papír alapú tervek szerint köteles elkészíteni. Megbízó a honlap átvételét követő 2 munkanapon belül élhet minőségi kifogással. Az Sz.Graphic Bt. nem vállal anyagi felelősséget az olyan hibákból eredő károkért, amelyek a Megbízó által jóváhagyott, ellenőrzött anyagban is fellelhetőek. Az Sz.Graphic Bt. felelőssége az átadott termékekre vonatkozik, és nem terjed ki a kifogásolt termékek által okozott közvetlen vagy közvetett károkra.

8. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS
Az Sz.Graphic Bt.-t a termék előállításáért vagy a grafika elkészítéséért és jelen ÁSZF-ben meghatározott, a Megbízónak biztosított felhasználási jogért a megrendelőben/szerződésben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp, úgy az Sz.Graphic Bt. a teljesítés szerint megküldi a számlát a Megbízónak. Megbízó a számla kifogásolására, a kézhezvételtől számított 2 napon belül jogosult. A 2 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, s Megbízó tudomásul veszi, hogy az Sz.Graphic Bt. a határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó - amennyiben az Sz.Graphic Bt. ezt kezdeményezi - köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot fizetni. Az Sz.Graphic Bt. késedelmes fizetés esetén megtagadhatja további megrendelések teljesítését, vagy azt felfüggesztheti, illetve meghatározott összegű és idejű előlegfizetéstől teheti függővé.

9. KÖTBÉR
Ha Megrendelő az árajánlat elfogadásának visszaigazolása után, de a tervezési munkák megkezdése előtt áll el a megrendelés folytatásától úgy az Sz.Graphic Bt-t az árajánlat teljes összegének 10 %-a illeti meg átalány kártérítés címén.
Amennyiben Megrendelő a tervezési munkák megkezdése után, az Sz.Graphic Bt. hibájaként nem felróható okok miatt eláll a megbízás folytatásától, illetve jelentősen eltér az ütemterv szerinti anyagleadási, korrektúrázási határidőktől, úgy az Sz.Graphic Bt. az addig megkezdett munkák honoráriumaként az árajánlat végösszegének 50 %-át vázlatdíjként leszámlázza, és az addig elvégzett munkákat jelen állapotukban elfogadottnak tekinti. A teljesítés határideje a csúszás idejével kitolódik. A Megrendelőnek a késedelmes határidőkből keletkező bármely káráért az Sz.Graphic Bt.-t nem terheli felelősség.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szerződő felek, a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért felek anyagi felelősséggel tartoznak. Felek törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén a felek kikötik a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Ha az Sz.Graphic Bt. valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról lemondott. A fentiekben az Sz.Graphic Bt. részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján az Sz.Graphic Bt. rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát.

Jelen ÁSZF vonatkozó részei 2016. február 20. napjától, határozatlan időre lépnek hatályba. Fel az oldal tetejére